سن : 1 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 613،000،000 تومان
سن : 1 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،227،000،000 تومان
سن : 1 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،841،000،000 تومان
سن : 1 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،456،000،000 تومان

سن : 6 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 611،000،000 تومان
سن : 6 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،224،000،000 تومان
سن : 6 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،838،000،000 تومان
سن : 6 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 60 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،452،000،000 تومان

سن : 12 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 120 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 602،000،000 تومان
سن : 12 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 120 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،206،000،000 تومان
سن : 12 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 120 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،810،000،000 تومان
سن : 12 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 120 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،415،000،000 تومان

سن : 22 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 557،000،000 تومان
سن : 22 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،119،000،000 تومان
سن : 22 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،690،000،000 تومان
سن : 22 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،268،000،000 تومان

سن : 32 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 501،000،000 تومان
سن : 32 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،048،000،000 تومان
سن : 32 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،616،000،000 تومان
سن : 32 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،193،000،000 تومان

سن : 40 ساله
50،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 471،000،000 تومان
سن : 40 ساله
100،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 996،000،000 تومان
سن : 40 ساله
150،000 تومان / ماهانه
 • ضریب سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 1،554،000،000 تومان
سن : 40 ساله
200،000 تومان / ماهانه
 • سرمایه عمر 300 برابر
 • افزایش سالانه حق بیمه 15 درصد
 • افزایش سالانه سرمایه عمر 5 درصد
 • پوشش بیمه ای کامل
 • حداقل ارزش بازخرید در سال 30
 • 2،127،000،000 تومان

اطلاعات تماس


www.pasargad8004.ir

بیمه پاسارگاد

گروه پیشگامان پاسارگاد

کد 8004